سرويس هاي قابل دريافت در شهرهاي مختلف

شبکه رادیویی

شبکه تلویزیونی

شهر

استان

رديف

 ایران، جوان، پیام، فرهنگ، ورزش، قرآن، معارف، تهران، سلامت/نوا، اقتصاد، استانی آذربایجان شرقی و برون مرزی مراکز تبریز و اردبیل

یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، شما، قرآن، مستند، نمایش، آی فیلم، العالم، Press TV، استانی سهند (تبریز) و بازار

تبریز 

آذربایجان شرقی

1

ایران، جوان، پیام، فرهنگ، ورزش، قرآن، معارف، تهران، سلامت/نوا ، اقتصاد و  رادیو استانی آذربایجان غربی (ارومیه)

یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش و قرآن، مستند، نمایش، آی فیلم، العالم، Press TV، استانی آذربایجان غربی (ارومیه)، شما و بازار

 ارومیه

آذربایجان غربی

2

ایران، جوان، پیام، فرهنگ، ورزش، قرآن، معارف، تهران، سلامت/نوا و اقتصاد

یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، قرآن، استانی سبلان (اردبیل) و جام جم 1، مستند، نمایش، آی فیلم، العالم، Press TV، شما ، بازار، ورزش و پویا

اردبيل  

اردبیل

 3

ایران، جوان، پیام، فرهنگ، ورزش، قرآن، معارف، تهران، سلامت/نوا، اقتصاد و رادیو استانی اصفهان

یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، مستند، شما، آی فیلم، نمایش، بازار، العالم، Press TV، استانی اصفهان و جام جم 1

 اصفهان

 اصفهان

 4

 ایران، جوان، پیام، فرهنگ، ورزش، قرآن، معارف، تهران، سلامت/نوا، اقتصاد

یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، مستند، جام جم۱، آی فیلم، العالم ،Press TV ،شما بازار و نمایش

 کرج

البرز

 5

 ایران، جوان، پیام، فرهنگ، ورزش، قرآن، معارف، تهران، سلامت/نوا، اقتصاد، رادیو استانی ایلام

یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، مستند، جام جم 1، نمایش، آی فیلم، العالم، Press TV، استانی ایلام، شما و بازار

ایلام 

ایلام

 6

 ایران، جوان، پیام، فرهنگ، ورزش، قرآن، معارف، تهران، سلامت/نوا و اقتصاد

یک، دو، سه، چهار، خبر، شما، قرآن و استانی بوشهر

 بندر بوشهر

بوشهر

7

ایران، جوان، پیام، فرهنگ، ورزش، قرآن، معارف، تهران، سلامت/نوا و اقتصاد

یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، مستند، جام جم۱، آی فیلم، العالم، Press TV، شما، بازار و نمایش، ورزش، تماشا، پویا، سلامت

 تهران

 تهران

8

ایران، جوان، پیام، فرهنگ، ورزش، قرآن، معارف، تهران، سلامت/نوا، اقتصاد و رادیو استانی چهار محال و بختیاری

یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، مستند، آی فیلم، العالم، استانی جهان بین (شهرکرد)، شما، بازار، نمایش و Press TV

 شهرکرد

 چهارمحال و بختیاری

 9

ایران، جوان، پیام، فرهنگ، ورزش، قرآن، معارف، تهران، سلامت/نوا، اقتصاد و رادیو استانی خراسان جنوبی (بیرجند)

 

یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، مستند، نمایش، آی فیلم، العالم، Press TV، استانی خاوران (بیرجند)، شما و بازار

بیرجند

خراسان جنوبی

 10

ایران، جوان، پیام، فرهنگ، ورزش، قرآن، معارف، تهران، سلامت/نوا، اقتصاد،رادیو استانی خراسان رضوی (مشهد) و برون مرزی مرکز مشهد

یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، استانی خراسان رضوی (مشهد)، مستند، نمایش، آی فیلم، العالم، Press TV، شما و بازار

 مشهد 

خراسان رضوی

 11

ایران، جوان، پیام، فرهنگ، ورزش، قرآن، معارف، تهران، سلامت/نوا، اقتصاد، رادیو استانی خراسان شمالی (بجنورد)

یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، شما، قرآن، آموزش، مستند، استانی اترک (بجنورد)، نمایش، آی فیلم، العالم، بازار و Press TV

 بجنورد

 خراسان شمالی

 12

ایران، جوان، پیام، فرهنگ، ورزش، قرآن، معارف، تهران، سلامت/نوا، اقتصاد و رادیوی محلی مرکز آبادان

 یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، مستند، آی فیلم، العالم، سیمای محلی مرکز آبادان، شما، بازار، نمایش و Press TV

آبادان

 خوزستان

 13

ایران، جوان، پیام، فرهنگ، ورزش، قرآن، معارف، تهران، سلامت/نوا، اقتصاد و استانی خوزستان (اهواز)

یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، مستند، نمایش، آی فیلم، العالم، Press TV، استانی خوزستان (اهواز)، شما و الکوثر 

  اهواز

 ایران، جوان، پیام، فرهنگ، ورزش، قرآن، معارف، تهران، سلامت/نوا، اقتصاد و رادیو استانی زنجان

یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، مستند، نمایش، آی فیلم، العالم، Press TV، شبکه استانی اشراق (زنجان)، شما و بازار

زنجان 

زنجان

14

ایران، جوان، پیام، فرهنگ، ورزش، قرآن، معارف، تهران، سلامت/نوا، اقتصاد و رادیو استانی سمنان

يک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، مستند، جام جم ۱، آی فیلم، العالم، استانی سمنان، شما، بازار، نمایش و Press TV

 سمنان

سمنان

15

ایران، جوان، پیام، فرهنگ، ورزش، قرآن، معارف، تهران، سلامت/نوا، اقتصاد و رادیو استانی زاهدان

یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، استانی هامون (زاهدان)، مستند، نمایش، آی فیلم، العالم، Press TV، شما و بازار

 زاهدان

سیستان و بلوچستان 

16

 ایران، جوان، پیام، فرهنگ، ورزش، قرآن، معارف، تهران، سلامت/نوا، اقتصاد و رادیو استانی فارس (شیراز)

یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، مستند، استانی فارس (شیراز)، نمایش، آی فیلم، بازار، العالم، شما و Press TV

 شیراز

فارس

17

 ایران، جوان، پیام، فرهنگ، ورزش، قرآن، معارف، تهران، سلامت/نوا، اقتصاد و رادیو استانی قزوین

یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، مستند، نمایش، آی فیلم، العالم، Press TV، استانی قزوین، شما و بازار

قزوین 

 قزوین

18

 ایران، جوان، پیام، فرهنگ، ورزش، قرآن، معارف، تهران، سلامت/نوا، اقتصاد و رادیو استانی قم و معارف

یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، مستند، نمایش، آی فیلم، العالم، Press TV، استانی نور (قم)، شما و بازار

 قم 

 قم

19

 ایران، جوان، پیام، فرهنگ، ورزش، قرآن، معارف، تهران، سلامت/نوا، اقتصاد و استانی کردستان

یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، استانی کردستان (سنندج)، مستند، نمایش، آی فیلم، العالم، Press TV، شما و بازار

 سنندج

 کردستان

20

 ایران، جوان، پیام، فرهنگ، ورزش، قرآن، معارف، تهران، سلامت/نوا، اقتصاد و رادیو استانی کرمان

یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، مستند، نمایش، آی فیلم، العالم، Press TV، استانی کرمان، شما و بازار

 کرمان

کرمان

21

 ایران، جوان، پیام، فرهنگ، ورزش، قرآن، معارف، تهران، سلامت/نوا، اقتصاد و رادیو استانی کرمانشاه

 یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، مستند، نمایش، شما، آی فیلم، Press TV، العالم، استانی زاگرس (کرمانشاه) و بازار

 کرمانشاه

 کرمانشاه

22

 ایران، جوان، پیام، فرهنگ، ورزش، قرآن، معارف، تهران، سلامت/نوا، اقتصاد و رادیو استانی کهگیلویه و بویر احمد

 یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، مستند، جام جم ۱، نمایش، آی فیلم، العالم، Press TV، استانی دنا (یاسوج)، شما و بازار

 یاسوج

 کهگیلویه و بویراحمد

23
 ایران، جوان، پیام، فرهنگ، ورزش، قرآن، معارف، تهران، سلامت/نوا، اقتصاد و رادیو استانی گلستان  یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، شما و استانی سبز (گلستان)  گرگان

گلستان

24

ایران، جوان، پیام، فرهنگ، ورزش، قرآن، معارف، تهران، سلامت/نوا، اقتصاد و رادیو استانی گیلان

 یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، مستند، نمایش، آی فیلم، العالم، Press TV، استانی باران (رشت)، شما و بازار

 رشت

گیلان

25

 ایران، جوان، پیام، فرهنگ، ورزش، قرآن، معارف، تهران، سلامت/نوا، اقتصاد و رادیو استانی لرستان (خرم آباد)

 یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، مستند، آی فیلم، العالم، نمایش، استانی افلاک (لرستان)، شما، بازار و Press TV

 خرم آباد

 لرستان

26

 ایران، جوان، پیام، فرهنگ، ورزش، قرآن، معارف، تهران، سلامت/نوا، اقتصاد و رادیو استانی مازندران (ساری)

 یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، مستند، آی فیلم، العالم، نمایش، استانی تبرستان (ساری)، شما، بازار و Press TV

 ساری

مازندران

27

 ایران، جوان، پیام، فرهنگ، ورزش، قرآن، معارف، تهران، سلامت/نوا، اقتصاد و رادیو استانی مرکزی (اراک)

 یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، مستند، نمایش، آی فیلم، العالم، استانی آفتاب (اراک)، Press TV، شما و بازار

 اراک

 مرکزی

28
 ایران، جوان، پیام، فرهنگ، ورزش، قرآن، معارف، تهران، سلامت/نوا، اقتصاد و رادیو استانی هرمزگان

یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن،  استانی خلیج فارس (بندر عباس)، مستند، نمایش، آی فیلم، العالم، Press TV، شما و بازار

 بندرعباس

هرمزگان

29

 ایران، جوان، پیام، فرهنگ، ورزش، قرآن، معارف، تهران، سلامت/نوا، اقتصاد و رادیوی استانی همدان

 یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، مستند، نمایش، آی فیلم، العالم، Press TV، استانی همدان، شما و بازار

 همدان

 همدان

30
 ایران، جوان، پیام، فرهنگ، ورزش، قرآن، معارف، تهران، سلامت/نوا، اقتصاد و رادیوی استانی یزد

 یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، مستند، نمایش، آی فیلم، العالم، استانی تابان (یزد)، Press TV، شما و بازار

یزد

 یزد

31

 

 

مناطق تحت پوششتماس با ما

contact us-new

براي يافتن پاسخ سوالات خود در ارتباط با تلويزيون ديجيتال باشماره تلفن 162 تماس حاصل فرماييد.